Podrška preventivno razvojnim potrebama mladih “Kreativnost bez granica”

U Temišvaru je 09.10.2019. potpisan Ugovor za implementaciju Projekta ‘’Podrška

preventivno-razvojnim potrebama mladih “Kreativnost bez granica” koji realizuje Udruženje

građana „KOKORO“- Bor u partnerstvu sa: National College ”Mircea Eliade” Resita,

Teaching Corpus House Caras-Severin Resita i Udruženjem građana ‘’VILLAGE’’ Pokret za

razvoj sela Zlot.

Vrednost projekta je 174.082,80 € od čega je doprinos IPA 147.970,38 € . Projekat će se

realizovati u narednih 12 meseci na teritoriji grada Bora i školama u okrugu Karaš Severin u

okiru Programa INTEREG IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Glavni cilj je doprineti sprečavanju napuštanja školovanja ranjivih grupa kroz realizaciju

strateških dokumenata u oblasti podrške i jačanja mladih na nivou razvojnih i nerazvijenih

kriza (stresova), skretanja mladih sa ulice i ulaska u rizično ponašanja u Boru i Rešici

zasnovani na Strategiji za mlade Srbije i Rumunije.

Projekat razvija inovativni mehanizam podrške -Kluba sa preventivno-razvojnim, inkluzivnim,

kreativnim i edukativnim sadržajima aktivnosti’’ koje stimulišu i nude pozitivne modele

ponašanja; Osnažuju u prevazilaženju razvojnih i nerazvojnih kriza (stresova), podržavaju u

učenju i nastavljanju daljeg školovanja; Razvijaju prosocijalne veština, skreću mlade od

ulaska u rizična ponašanja; Ohrabruju kulturnu inkluziju i prekogranično povezuju…

Pilotira mobilni Klub u školama okruga Karaš Severin, uspostavljaju se Klubovi u lokalnom

servisu socijalne usluge u Boru i Koledžu ’’Mirčea Elijade’’ u Rešici a unapređuje se Klub za

mlade srednjih škola u Boru.

Nakon 12 meseci, koliko traje projekat, očekuje se:

– Razvijena prekogranična mreža obučenih timova volontera i stručnjaka za kontinuirane i

dugoročne aktivnosti podrške socio-kulturnoj integraciji, nastavak školovanja i skrenute

mlade od ulaska u rizična ponašanja;

– Efikasan model inkluzivnog socio-kulturnog sadržaja u tri funkcionalna kluba i mobilni

klub za preventivne razvojne potrebe omladinskih i kulturnih aktivnosti povezanih

prekograničnih oblasti koje sarađuju i

– Obučeni timovi podrške nastavljanju školovanja, prosocijalno ponašanje podržanih

mladih i tradiciju održive prekogranične kulturne saradnje na jačanju prekogranične

regije.

Model podrške je inovativan a održivost obezbeđuju obučeni timovi.

 

UG Kokoro

 

solarismedia

Vesti iz istočne Srbije